Oznamování porušení (whistleblowing)

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznamovací systém slouží k podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákona o ochraně oznamovatelů) o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Kralovické zemědělské a.s., nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Kralovické zemědělské a.s., a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Podrobné informace k zákonu o ochraně oznamovatelů, včetně informací pro oznamovatele, jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení lze podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https:/oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Vnitřní oznamovací systém Kralovické zemědělské a.s.

Funkce příslušných osob v Kralovické zemědělské a.s. zastávají:

  • Martina Bulínová
  • Ing. Václav Švarc (vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti).

Příslušné osoby Kralovické zemědělské a.s. přijímají a vyřizují výhradně oznámení, které podal zaměstnanec Kralovické zemědělské a.s. nebo osoba vykonávající v Kralovické zemědělské dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní podání nejsou považována za oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení Kralovické zemědělské a.s. lze učinit:
V listinné podobě (s označením „Neotevírat - Oznámení k rukám příslušné osoby“), a to:

  • zasláním na adresu: Kralovická zemědělská a.s., Tyršova 560, 331 41 Kralovice
  • vhozením do schránky, která je označena nápisem „Příjem oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů“, umístěné ve vstupní hale budovy
  • elektronicky do zřízené schránky pro elektronickou poštu na adresu oznameni@kralzem.cz
  • ústně prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou, o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol, číslo tel. linky +420 373 300 320 nebo +420 373 300 322, v pracovní dny
  • ústně před příslušnou osobou po předchozí dohodě na základě žádosti oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejdéle však 14 dnů od takové žádosti, na adrese Tyršova 560, Kralovice, o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol

Učiněním oznámení jiným než výše uvedeným způsobem nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.